Szerelés és Tuning > Szerelés és Tuning

Müszaki vizsgára, ami fontos lehet!

(1/144) > >>

bandit306:
Itt elolvashatod mire kell figyelni mielőtt műszakira viszed a gépedet

bandit306:
Általános tájékoztató       
A közúti járművek időszakos műszaki megvizsgálását az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet írja elő, ennek értelmében, a meghatározott időszakonként, illetve a jármű eredeti állapotának olyan módosítása után, amely a jogszabályi előírások szerinti átalakításnak minősül, a hatóság a jármű közúti közlekedésben való részvételre vonatkozó alkalmasságát megvizsgálja és meghatározza azt az érvényességi időt, amelynek letelte után a járművet ismételten vizsgálaton kell bemutatni.

A vizsgálati jármű darabszám nagysága indokolja, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) műszaki vizsgáló állomásai mellett, a közlekedési hatóság által feljogosított gépjármű fenntartó szervezetek (közismertebb nevükön autószervizek) is végezzék ezt a hatósági tevékenységet.

Míg a közlekedési hatóság kizárólag a járművek műszaki megvizsgálását végzi - a jogszabályban előírt hatósági díjak felszámításával - és az eredmények értékelése alapján dönt az alkalmasságról, addig a gépjárműfenntartó szervezeteknél lehetőség van a megvizsgálásra történő előkészítés során észlelt hiányosságok javítására is - természetesen csak megrendelés esetén. A vizsgálatra felkészített jármű alkalmasságáról a hatóság képviselője, megbízottja dönt ugyanazon előírások alapján, amelyek szerint történik a vizsgálat a közlekedési hatóság vizsgálóállomásain is. Ebben az esetben természetesen a vizsgadíj mellett egyéb díjak is felszámolásra kerülnek, amelyek nagysága már nem szabályozott, a szerviz által használt óradíjtól és a ráfordított munkaidőtől függ.

A jármű műszaki megvizsgálását a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta előtt kell kezdeményezni a közlekedési hatóság illetékes vizsgáló állomásán, illetve a kiválasztott gépjármű fenntartó szervezetnél.

A közlekedési hatóság a járművet kérelemre vizsgálja meg. A kérelmet az általános illetékességi szabályoktól - amelynél a jármű tulajdonos/üzembentartó lakóhelye/telephelye az irányadó - függetlenül, az adott jármű vizsgálatára feljogosított vizsgáló állomáson, illetve közle-kedési felügyeletnél lehet benyújtani. A kérelem benyújtása, azaz a vizsgálatra történő jelent-kezés természetesen szóban is történhet.

Az egységes közlekedési hatóságnál a vizsgálatra jelentkezés történhet:

személyesen
telefonon
írásban.
Amennyiben a kérelmet a forgalmi engedély érvényességi idejének lejárta előtt benyújtották, de a hatóság a járművet csak az érvényességi idő lejárta után tudja fogadni, a vizsgálati napról kiadott értesítő, az értesítésben közölt időpontig, a forgalmi engedély érvényességi idejét meghosszabbítja.

Amennyiben a kérelmet a forgalmi engedély érvényességi idejének lejárta után nyújtották be, a vizsgálati napról kiadott értesítő egy alkalomra szóló forgalmi engedélyként lehetővé teszi a jármű vizsgálati napon, a vizsgálat helyszínére való közlekedését, amennyiben az érte-sítőt 2000 Ft-os illetékbélyeggel látták el.

A kérelem benyújtásakor, illetve a vizsgálat időpontjának meghatározásakor közlekedési hatóság területileg illetékes kirendeltsége részletes tájékoztatást nyújt a vizsgálaton bemutatandó iratokról, okmányokról, a jármű vizsgálatra történő előkészítéséről.

A járművet műszaki megvizsgálásra a forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonos, üzembentartó, vagy ezek megbízottja mutathatja be. A megbízás esetén meghatalmazás szükséges, amelyen az adatokat két tanúval kell hitelesíttetni.

A műszaki megvizsgálást a közlekedési hatóság a jogszabályban kihirdetett díj alapján végzi. A díj befizetését igazolni kell. A díj a műszaki érvényességi idő meghosszabbítása előtt befizetendő.

Az adatok ellenőrzéséhez át kell adni a jármű forgalmi engedélyét, továbbá a vizsga időpontjáról szóló értesítőt (ha van).

Be kell mutatni a jármű kötelező felelősségbiztosítását igazoló kötvényt, illetve a díjbefizetés igazolását (a biztosító által küldött igazolást, amelyet a jármű használatakor a járművezetőnek egyébként is magánál kell tartania).

A jármű környezetvédelmi vizsgálatáról készült igazolólap ("zöldkártya"), és a rendszámon elhelyezett plakett érvényességét is ellenőrzik. A gázzal is működő, kettős üzemű gépkocsik megvizsgálásának feltétele a 30 napnál nem régebbi "Gázbiztonsági szemle tanúsítás" megléte.

Az érvényes rendeletek szabályozzák, és a vizsgálatra jelentkezéskor kiadott tájékoztató is tartalmazza, hogy egyes speciális járművek esetén milyen - más hatóság által kiadott - igazolás benyújtása szükséges a vizsgálat megkezdése előtt.

A közúti közlekedésben résztvevő legkülönbözőbb jármű fajták, gyártmányok, típusok tekintetében - a teljesség igénye nélkül - néhány szemponttal kívánjuk elősegíteni a járművek műszaki megvizsgálásra való felkészítését.

A járművel tiszta, vizsgálható állapotban kell megjelenni. A jármű azonosítását szolgáló rendszám, alvázszám, motorszám, és adattáblák jó láthatóságát biztosítani kell. Fontos, hogy az erősen szennyezett alváz vizsgálatra alkalmatlanná teszi a járművet, ezért szükség esetén azt is meg kell tisztíttatni.

A vizsgálat során a szükséges kötelező tartozékokat is be kell mutatni, ezek a következők:

Elsősegélynyújtó felszerelés

Az elsősegélynyújtó felszerelést tartalmazó dobozban megtalálható a doboz tartalmának szavatossági ideje. Lejárt szavatosságú felszerelést a vizsgálat előtt ki kell cserélni.

Izzólámpa készlet

A készletnek tartalmaznia kell a biztonságos közlekedéshez feltétlenül szükséges világító berendezésekbe való tartalékizzókat, így az első és hátsó helyzetjelző lámpába, a tompított fényszóróba, a féklámpába és az irányjelző lámpába használt izzólámpák minden fajtájából legalább egy-egy darabot, az izzólámpacsere elvégzéséhez szükséges szerszámokat, valamint a járművön alkalmazott olvadó biztosíték minden fajtájából 1-1 db-ot.

Amennyiben a jármű gyártója az izzólámpa cseréjéhez szakműhely igénybevételét írja elő, a kötelezettség ezekre az izzókra nem vonatkozik.

Elakadásjelző háromszög

Csak jóváhagyott elakadásjelző háromszög fogadható el. A szükséges minősítés jeleinek szerepelnie kell rajta.

Célszerűnek tartjuk, hogy az alább felsorolt ellenőrzéseket a megvizsgálás előtt feltétlenül végezzék el.

A jármű karosszériájának esztétikusnak, a terhet viselő szerkezeti elemeknek épeknek, és funkciójuknak megfelelően, szilárdnak kell lenniük. A már káros mértékű korróziós elválto-zásokat - különösen az adott típusra jellemző helyeken (pl. sárvédő, küszöb, padlólemez, stb.) - fel kell tárni, szükség esetén meg kell szüntetni. Amennyiben az elváltozás a jármű alvázszámát is érinti, annak javítása csak előzetes eredetiségvizsgálat után, és a közlekedési hatóság előzetes átalakítási engedélye alapján lehetséges. Az alvázszámot hordozó szerkezeti elem javításához csak gyári új alkatrész használható fel. A javítást követően a járművet hatósági alvázszámmal kell ellátni.

A külső-belső visszapillantó tükrök felerősítésének szilárdnak, az elfordulást biztosító részeknek szoros illeszkedésűnek kell lenniük, annak érdekében, hogy menet közben, a rázkódástól, és a menetszéltől a beállítási pozíció ne változzon meg. A tükör felületek épek, és tisztán tükrözők legyenek.

Minden járműnek (kivéve a pótkocsikat) hangjelző berendezéssel kell rendelkeznie. A jármű hangjelző berendezésének üzemképesnek, kellő távolságból jól hallhatónak kell lennie. Csak azonos hangmagasságú, a nyomógomb nyomva tartásának ideje alatt folyamatosan, azonos hangerejű kürt alkalmazható. A dallamkürt használata nem engedélyezett.

A lámpáknál feltétlenül ellenőrizni kell, hogy az üvegek, a búrák épek legyenek (törött, repedt nem megfelelő), minden izzó világítson, minden lámpafajtában az előírásnak megfelelő fényt kibocsátó izzó legyen és a kibocsátott fény színe is megfelelő, legyen. Ezt vagy a beszerelt izzó, vagy a lámpabúra kivitele határozza meg. A megfelelő színhatás elérése érdekében csak gyári kivitelű jóváhagyott színes izzók és lámpa búrák használhatók fel, azok festékkel történő javítása a megfelelő színhatás (pl. kék) elérése érdekében tilos.

A tompított és távolsági fényszóró beállítását ellenőrizni kell, hogy azok ne zavarják a közlekedés résztvevőit. Meg kell vizsgálni, hogy azoknál a járműveknél, amelyeknél a fényszóró világítási magasságát az utastérben elhelyezett kapcsolóval lehet szabályozni, a berendezés megfelelő módon mozgatja a fényszóró betétet.

Az irányjelzők villogási száma 90 ± 30 villogás /perc mindkét oldalon.

Gyakran elmulasztják ellenőrizni - egyedül nehezen ellenőrizhető - a féklámpát.

A műszerfalon található, a lámpák bekapcsolását jelző ellenőrző lámpák működéséről is meg kell győződni.

Az ablaktisztító berendezésbe az évszaknak megfelelő folyadékot kell tölteni és az összes fúvókának terítenie kell a tisztítandó üveg felületre. A hátsó ablak mosó- és törlő berendezé-sének is működnie kell. Amennyiben a jármű fényszóró mosó berendezéssel is fel van szerelve, ezek üzemképességét is ellenőrizni kell.

Az ablaktörlő lapát guminak ép, töredezettség mentes állapotúnak kell lenni, és a teljes törlési felületen érvényesülnie kell a tisztító hatásnak. A törölt ablakfelületek nem lehetnek karcosak, elmattultak.

Az első és a hátsó szélvédő, valamint az első ajtóüvegek csak olyan fóliával lehetnek borítva, amelynek fényáteresztő képessége megfelel az előírásoknak. Szükség esetén ezt műszeres méréssel ellenőrzik. Ha a fényáteresztő képesség nem megfelelő, akkor a fóliát el kell távolí-tani.

A járműveket különböző műszerekkel, ellenőrző lámpákkal szerelik fel. A közlekedésbiztonság szempontjából kiemelt jelentőségű a sebességmérő műszer.

Napjainkban már széles körben kaphatók olyan járművek, amelyek működését, környezetvédelmi szempontból fontos károsanyag kibocsátását bonyolult berendezések szabályozzák, továbbá számos biztonsági berendezés (pl. ABS, légzsák, fékfolyadék szint ellenőrző, stb.) működőképességét is jelzőberendezések mutatják. A biztonsági funkciókat ellenőrző lámpák általános működési jellemzője, hogy a motor beindítása előtt ezek a lámpák világítanak jelezve, hogy a biztonsági rendszer működőképes, és a motor beindítása után néhány másodperccel kialszanak. Ha ez nem következik be, illetve a lámpák indítás előtt nem világítanak, az meghibásodást jelez.

A biztonságos közlekedést szolgálja a belső napellenző, ami a szemből sütő nap elvakítását akadályozza meg. A napellenző rögzítését is ellenőrizni kell.

Az ülések rögzítettsége fontos biztonsági előírás. Egyrészt az ülés tartó konzol hegesztéseit, másrészt az ülést mozgató szerkezet rögzítettségét kell ellenőrizni. A fokozatos állítást biztosító szerkezet túlzott lötyögése, az egyes fokozatokat rögzítő szemek kitörése nem megengedett.

A biztonsági öveknél fontos követelmény, hogy a megfelelő szakítószilárdsággal rendelkezzenek. A berepedt, foszlott, kirojtosodott öv nem ad kellő biztonságot, ezért ezek cseréje szükségessé válhat.

A kormány holtjáték ellenőrzéséből sok, a kormányberendezést érintő hibára lehet következtetni. Egy egyszerű vizsgálattal meg lehet állapítani a holtjáték mértékét. Álló motornál - különösen szervokormányos jármű esetén - egyenesbe állított kerékkel, óvatosan kezdjük mozgatni a kormánykereket az egyik forgásirányba, amíg a kerék épp, hogy megmozdul. Ezt a kormány pozíciót megjegyezve, forgassuk a kormánykereket a másik irányba, amíg a kerék éppen megmozdul. Ha a két kormánykerék pozíció közötti elmozdulás az 5 fokot meghaladja, ajánlott a jármű kormány szerkezetének szakemberrel való átvizsgáltatása.

A kerekekhez érve fontos ellenőrzési szempont a gumi bordázat mélységének ellenőrzése. Az elégséges bordázat mélység gumimérettől függ, 0,75 méternél kisebb gumiabroncs átmérőig 1,6 mm (személytaxinál 3 mm), ennél nagyobb átmérőjű gumiabroncs esetén 3 mm (nemzetközi közúti személyszállításhoz használt autóbusznál 5 mm) a legkisebb megengedett bordázat mélység.

Az előírt bordázatmélység a futófelület teljes szélességében értendő, azaz annak a futófelület szélén is meg kell lennie. A biztonság érdekében ennél mélyebb bordázat a kívánatos.

Ugyancsak lényeges, hogy egy tengelyen azonos szerkezetű (diagonál vagy radiál), és mintázatú (téli, nyári,) gumi használata az engedélyezett.

A jármű műszaki megvizsgálásakor végzendő mérések egy részénél fontos, hogy a jármű kerekei a gyári előírás szerinti guminyomással rendelkezzenek. Célszerű a megvizsgálás előtt az előírt értékeket beállítani.

A műszaki megvizsgáláskor a pótkereket nem kell bemutatni.

Bár nem kifejezetten műszaki biztonsági előírás a motor kenését biztosító motorolaj szintjének ellenőrzése, de a jól felkészített járműnél ennek az ellenőrzésére is érdemes időt fordítani. Az olajszintet, a vízszintes talajon álló gépkocsin, meleg motornál, a motor leállítása után 5-10 perccel kell ellenőrizni. Az olajszint az ellenőrző pálca alsó jelölése fölött biztosítja a motor megfelelő kenését.

Ugyan ilyen fontos a hűtőfolyadék szintjének (és télen fagyáspontjának) ellenőrzése is.

Vonóhoroggal felszerelt jármű esetén célszerű megvizsgálni a szerkezet rögzítettségét, a vonógömb állapotát, valamint a pótkocsi elektromos csatlakoztatásának előírás szerinti működését. A csatlakozó aljzat szabványos kialakítású és fedéllel takart legyen. Az elektromos berendezések működtetéséhez szükséges üzemképes kapcsolatot a legegyszerűbben úgy lehet ellenőrizni, ha egy pótkocsit csatlakoztatunk az ellenőrzés idejére a vontató gépjárműhöz. A pótkocsi irányjelzőinek működését a jármű műszerfalán külön lámpával vissza kell jelezni.

Javasoljuk, hogy az összkerékhajtású járművek megvizsgálásának megkezdése előtt tájékoztassák az eljáró vizsgabiztost a jármű összekerékhajtásáról, annak érdekében, hogy a vizsgálat során a jármű kialakításából következő speciális vizsgálati módszerek szakszerű alkalmazásával vizsgálják meg a járművet.

A fentiekben néhány olyan ellenőrzési szempontot soroltunk fel, amelyeket "házilag" nagyobb műszaki felkészültség nélkül is el lehet végezni, és hozzájárulhatnak a jármű műszaki megvizsgálásának eredményes elvégzéséhez, a további forgalomban tartás engedélyezéséhez. A felsorolt fogások hasznosak lehetnek a két műszaki megvizsgálás közötti időszakban is a jármű műszaki állapotának alkalmankénti ellenőrzéséhez.

Bobeek:
ki tudja, hogy mostanában mennyiért vesztegetik a műszakit.. lassan esedékes lesz, és már nem emléxem 2 éve mennyi volt.

más: ültetőrugóba belekötnek vajon??

bandit306:

--- Idézetet írta: Bobeek - 2008 Január, 09, 18:59:17 ---ki tudja, hogy mostanában mennyiért vesztegetik a műszakit.. lassan esedékes lesz, és már nem emléxem 2 éve mennyi volt.

más: ültetőrugóba belekötnek vajon??

--- ---
14.000 körül van legalábbis ezt mondták nekem mert Májusban vinnem kell enyémet is
és új forgalmit kapsz mert nem írnak a régibe ugy hogy még okmányiroda is lessz a müszaki után.
ha van papírod akkor elméletileg nem de ha kifogsz olyan vizsgabiztost mint Rob akkor kösd fel a nacit

lajos:

--- Idézetet írta: bandit306 - 2008 Január, 09, 19:02:36 ---14.000 körül van legalábbis ezt mondták nekem mert Májusban vinnem kell enyémet is
és új forgalmit kapsz mert nem írnak a régibe ugy hogy még okmányiroda is lessz a müszaki után.
ha van papírod akkor elméletileg nem de ha kifogsz olyan vizsgabiztost mint Rob akkor kösd fel a nacit

--- ---
Októberben müszakiztattam + zöldkártya és meglepően drágának találtam a 20000 feletti árat.
 Kollegám azt mondta hogy azé volt ilyen drága mert nem volt a tulajdonomba a törzskönyv.
 Az okmányiroda meg akkor kell ha nem tudnak a forgalmiba bejegyezni. A rendszámot neked kell az irodába bevinni.

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal